Update on Oct 23, 2020 – Covid Support From Canada Government

On October 9th, the Federal Government announced the new Canada Emergency Rent Subsidy (CERS), the extension of the Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) and additional loans through the Canada Emergency Business Account (CEBA).
New Canada Emergency Rent Subsidy for businesses
The Canada Emergency Rent Subsidy (CERS) is the replacement for the Canada Emergency Commercial Rent Assistance (CECRA).
When launched, the new program will allow businesses to apply directly for rent relief through CRA. The original CECRA faced criticism because it required landlords to apply for the assistance and absorb a 25% reduction in rent which may explain the low uptake.
Prime Minister Justin Trudeau stated that the new rent subsidy will be available for businesses that continue to experience revenue decline due to COVID-19. From Canada.ca:
The new Canada Emergency Rent Subsidy, which would provide simple and easy-to-access rent and mortgage support until June 2021 for qualifying organizations affected by COVID-19. The rent subsidy would be provided directly to tenants, while also providing support to property owners. The new rent subsidy would support businesses, charities, and non-profits that have suffered a revenue drop, by subsidizing a percentage of their expenses, on a sliding scale, up to a maximum of 65 per cent of eligible expenses until December 19, 2020. Organizations would be able to make claims retroactively for the period that began September 27 and ends October 24, 2020.
A top-up Canada Emergency Rent Subsidy of 25 per cent for organizations temporarily shut down by a mandatory public health order issued by a qualifying public health authority, in addition to the 65 per cent subsidy. This follows a commitment in the Speech from the Throne to provide direct financial support to businesses temporarily shut down as a result of a local public health decision.
Allowing businesses to apply for the rent subsidy directly will make obtaining support for those in need as straightforward and simple as possible.
The new CERS is set to be available until June 2021.
Canada Emergency Wage Subsidy extended to June 2021
The Canada Emergency Wage Subsidy (CEWS) will continue to provide wage relief for employers until June 2021. As well, the subsidy will remain at the current rate of up to a maximum of 65% of eligible wages until December 19th and will not decrease on a sliding scale as previously planned.
Canada Emergency Business Account – additional $20,000 interest-free loan
The Canada Emergency Business Account (CEBA) will be expanded to provide an additional $20,000 loan with $10,000 forgivable if repaid by December 31, 2022. Additionally, the application deadline for CEBA is being extended to December 31, 2020. Businesses applying for the loan will be required to prove they have faced income loss caused by COVID-19.

Vào ngày 9 tháng 10, Chính phủ Liên bang đã công bố Trợ cấp Tiền thuê Khẩn cấp mới của Canada (CERS), phần mở rộng của Trợ cấp Tiền lương Khẩn cấp Canada (CEWS) và các khoản vay bổ sung thông qua Tài khoản Doanh nghiệp Khẩn cấp Canada (CEBA).
Trợ cấp tiền thuê khẩn cấp mới của Canada dành cho doanh nghiệp
+CERS là sự thay thế cho Trợ cấp Thuê nhà Thương mại Khẩn cấp Canada (CECRA).
Khi ra mắt, chương trình mới sẽ cho phép các doanh nghiệp đăng ký trực tiếp để được giảm tiền thuê nhà thông qua CRA. CECRA ban đầu phải đối mặt với những lời chỉ trích vì yêu cầu chủ BDS phải nộp đơn xin hỗ trợ và được giảm 25% tiền thuê, điều này có thể giải thích cho mức thu nhập thấp.
Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố rằng khoản trợ cấp tiền thuê nhà mới sẽ dành cho các doanh nghiệp tiếp tục bị sụt giảm doanh thu do COVID-19.
CERS, sẽ cung cấp hỗ trợ tiền thuê bđs, tiền mortgage đơn giản và dễ tiếp cận cho đến tháng 6 năm 2021 cho các tổ chức đủ điều kiện bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Trợ cấp tiền thuê nhà sẽ được cung cấp trực tiếp cho người thuê nhà, trong khi vẫn cung cấp hỗ trợ cho chủ sở hữu bất động sản. Trợ cấp tiền thuê nhà mới sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức từ thiện và tổ chức phi lợi nhuận bị sụt giảm doanh thu, bằng cách trợ cấp theo tỷ lệ phần trăm chi phí, có thể lên đến tối đa 65% chi phí hợp lệ cho đến ngày 19 tháng 12 năm 2020. Các doanh nghiệp có thể lấy lại các khoản trợ cấp trong khoảng thời gian bắt đầu từ ngày 27 tháng 9 và kết thúc vào ngày 24 tháng 10 năm 2020.
Sẽ có một khoản tang thêm 25% dành cho các tổ chức tạm thời đóng cửa theo lệnh y tế công cộng bắt buộc do cơ quan y tế công cộng đủ điều kiện ban hành, ngoài khoản trợ cấp 65%. Điều này tuân theo cam kết trong Bài phát biểu từ ngai vàng để cung cấp hỗ trợ tài chính trực tiếp cho các doanh nghiệp tạm thời đóng cửa do quyết định về sức khỏe cộng đồng của địa phương.
Việc cho phép các doanh nghiệp trực tiếp nộp đơn xin trợ cấp tiền thuê nhà sẽ giúp việc hỗ trợ cho những người có nhu cầu trở nên dễ dàng và đơn giản nhất có thể.
CERS mới sẽ có sẵn cho đến tháng 6 năm 2021.
+CEWS sẽ kéo dài đến tháng 6 năm 2021
Trợ cấp tiền lương khẩn cấp của Canada (CEWS) sẽ tiếp tục hỗ trợ lương cho nhà tuyển dụng lao động cho đến tháng 6 năm 2021. Ngoài ra, trợ cấp sẽ vẫn ở mức hiện tại lên đến tối đa 65% mức lương đủ điều kiện cho đến ngày 19 tháng 12 và sẽ không giảm như kế hoạch dự thảo trước đó.
+Tài khoản Doanh nghiệp Khẩn cấp của Canada – khoản vay bổ sung không tính lãi 20.000 đô la
Tài khoản Doanh nghiệp Khẩn cấp Canada (CEBA) sẽ được mở rộng để cung cấp thêm khoản vay 20.000 đô la với 10.000 đô la có thể miễn hoàn lại nếu được hoàn trả trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Ngoài ra, thời hạn nộp đơn cho CEBA đang được gia hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Các doanh nghiệp đăng ký khoản vay sẽ được yêu cầu chứng minh họ đã phải đối mặt với tổn thất thu nhập do COVID-19 gây ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3069140404